Aanmelden

Werkwijze aanmelding Trajectbureau VierTaal Amsterdam 

Voor aanmelding van Ambulante begeleiding of plaatsing op het Speciaal Onderwijs op de Alexander Roozendaalschool of de Professor Burgerschool  kunt u contact opnemen met onze trajectbegeleiders Annelies van Dijk, Anouk den Broeder, Maaike Mollema of Margot Padt. Zij hebben telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag, 9.00 – 10.30 uur via 06 23588758 (bij geen gehoor 020-3460119).

Bij de aanmelding van een leerling zijn diverse gegevens nodig:

  • Aanmeldingsformulier met algemene gegevens en de ondersteuningsvraag. Bij dit formulier hoort een toestemmingsformulier waarin ouders toestemming geven om informatie uit te wisselen ten behoeve van de aanvraag van de ondersteuning.
  • Logopedische gegevens waaruit blijkt dat een diagnose TOS is gesteld door een audiologisch centrum of de behandelend logopedist, wat de ernst van de stoornis is  (o.a. testgegevens, zo nodig aangevuld met meertaligheidsonderzoek) en wat het effect van de logopedische behandeling is.
    Logopedische testgegevens hebben een geldigheidsduur van 6 maanden. Bij een afnameleeftijd vanaf 7 jaar zijn de testgegevens 1 jaar geldig.
  • Audiologische gegevens van een audiologisch centrum waaruit blijkt dat in geval van TOS: het gehoor voldoende is voor een normale spraak-/taalontwikkeling en in geval van een auditieve beperking (SH): indicatie blijkens een recent audiologisch verslag met toon- en spraakaudiogram, zo nodig aangevuld met logopedisch onderzoek of onderzoek van behandelend arts.
  • Psychologisch onderzoek waaruit blijkt dat het non-verbale IQ gelijk of groter is dan 70. Deze ondergrens dient ertoe uit te sluiten dat de problemen zouden kunnen voortkomen uit een zeer lage intelligentie.
  • Onderwijskundige gegevens waaruit blijkt wat zowel de onderwijsbehoefte van de leerling is (inclusief gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem) als de ondersteuningsbehoefte van de school én wat hier tot nu toe aan gedaan is en welk effect dit had (OPP of groeidocument). Bij kinderen jonger dan 4 jaar dient de te verwachten onderwijs-belemmering beschreven te worden. Na aanlevering van de beschikbare gegevens bij het trajectbureau wordt een inschatting gemaakt of de leerling in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit cluster 2.


Dossiers kunnen digitaal gestuurd worden naar:
tb.ars@viertaal.nl

Trajectbureau Alexander Roozendaalschool
Jan Tooropstr. 13
1062 BK  Amsterdam
tel. 06 23588758 (bij geen gehoor 020-3460119)
van 09.00 – 10.30 uur telefonisch bereikbaar
mail
tb.ars@viertaal.nl

Aanmeldformulier

Plaatsingsmogelijkheden