Ontwikkelingsperspectief en groeidocument

Ontwikkelingsperspectief/groeidocument

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) of groeidocument op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs.

Het opstellen hiervan gebeurt door de intern begeleider (of de zorgcoördinator) in samenwerking met de leerkracht en de ouders. In dit document staat wat het uitstroomperspectief van de leerling is, welke onderwijsdoelen daarbij horen en welke begeleiding en ondersteuning daarvoor nodig is. Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit twee onderdelen. Het deel met het uitstroomprofiel dat gericht is op de lange termijn ontwikkeling en daarnaast het handelingsdeel waarin het gaat over de specifieke leerlingondersteuning. Over het eerste deel moet de school met de ouders ‘op overeenstemming gericht overleg’ voeren.

Het is de bedoeling dat ouders en de school het samen eens zijn over dit deel, maar dit is niet verplicht. Wat betreft het handelingsdeel, hierop  hebben ouders sinds 1 augustus 2017 instemmingsrecht.

Dat betekent dat dit handelingsdeel niet kan worden vastgesteld als ouders het er niet mee eens zijn. Het opstellen van de plannen is de verantwoordelijkheid van school. Zonder deze plannen kan er geen arrangement worden aangevraagd.De AB-er kan ondersteuning bieden bij het opstellen van beide plannen.

Begeleidingsplan van de ambulant begeleider

De ambulant begeleider maakt per fase een begeleidingsplan. In dit plan wordt de startsituatie beschreven, de bevorderende en belemmerende factoren en de doelen voor het komende schooljaar. Tijdens de evaluatiegesprekken wordt het plan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De school kan in het OPP ten aanzien van de doelen t.a.v. de spraak-/taalontwikkeling en de communicatieve redzaamheid verwijzen naar het begeleidingsplan.