Aanmeldprocedure

Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit één van de instellingen voor cluster 2.  Om een leerling aan te melden voor Cluster 2 onderwijs moet de leerling een gediagnosticeerde taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben die voldoet aan de gestelde landelijke criteria toelaatbaarheid voor cluster 2, opgesteld door Simea. Niet alle leerlingen met een taalprobleem hebben een TOS. Daarnaast komen niet alle leerlingen met een TOS in aanmerking voor begeleiding vanuit Cluster 2. Of een leerling voor een arrangement voor cluster 2 in aanmerking  komt, wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) beoordeeld.

Er zijn verschillende manieren van ondersteunen:

  • Ambulante begeleiding op de reguliere (speciale) basisschool.
    Afhankelijk van de ernstmaat van de stoornis (TOS/ SH) en de hulpvraag van de school kan begeleiding ingezet worden. De ambulant begeleider komt dan op de school om school en leerkracht te ondersteunen bij het werken met deze leerling. Begeleiding kan bestaan uit; informatie geven over de stoornis, gesprekken met leerkracht, ouders, intern begeleider, observaties, onderzoeken, begeleiding leerkracht d.m.v observaties of gesprekken en ondersteuning van de leerling.
  • Plaatsing op de cluster 2 school. Wanneer de ernstmaat en de hulpvraag van de school dusdanig zijn dat de leerling binnen het reguliere onderwijs niet voldoende aanbod krijgt, kan de leerling geplaatst worden op één van de VierTaal- of Kentalis-scholen.

Scholen speciaal onderwijs VierTaal/Kentalis Amsterdam:

Alexander Roozendaalschool
Prof. Burgerschool
Kentalis scholen

Binnen de regio Amsterdam is een verdeling gemaakt in de basisscholen die begeleid worden door VierTaal en Kentalis. Het trajectbureau kan u hierover meer informatie geven.

Trajectbureau VierTaal

Wanneer uw school begeleiding krijgt van VierTaal kunt u voor aanmeldingen en vragen rechtstreeks contact opnemen met het trajectbureau van Viertaal dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.30 uur op tel. 06 23588758 (bij geen gehoor 020 3460119)

Meer informatie over het aanmelden, het dossier en de toekenning van onderwijsarrangementen kunt u hieronder vinden.

Aanmelden

Afhankelijk van de ernst van de beperking (onderwijsbehoefte) van de leerling en de hulpvraag (ondersteuningsbehoefte) van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing op één van de cluster 2 scholen of voor een arrangement ten behoeve van ambulante begeleiding op de reguliere basisschool.

Wat is allemaal nodig bij aanmelden?

Ambulante begeleiding op de (speciale) basisschool

Onderwijsarrangementen