Algemene informatie (werkwijze)

De ambulant begeleiders zijn gekwalificeerde leerkrachten die opgeleid en gespecialiseerd zijn in het begeleiden van leerlingen met TOS en/of auditieve beperking. Zij hebben een brede kennis van en ervaring met het speciaal (basis)onderwijs en het regulier basisonderwijs. De ambulant begeleiders stemmen de begeleiding op de school en de zorgverleners op elkaar af en dragen zorg voor een goede informatieuitwisseling. Ze brengen in een netwerk van betrokkenen alle expertise samen door alle betrokkenen rond de leerling te begeleiden en te adviseren en dragen zorg voor de individuele begeleiding van de leerling. 

Enerzijds zijn de werkzaamheden van de ambulant begeleider erop gericht om leerlingen hun leer- en ontwikkelingsmogelijkheden maximaal te laten benutten, anderzijds probeert de ambulant begeleider in overleg met het team van de reguliere school het onderwijsaanbod optimaal af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling. De ambulante begeleiding is vraaggestuurd. Met de start van Passend Onderwijs staan de onderwijsbehoeften van een leerling en de ondersteuningsbehoeften van de school centraal. De onderwijsbehoeften beschrijven wat een leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De ondersteuningsbehoeften betreffen de hulp die de school nodig heeft om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. 

Een leerling behoort tot de doelgroep van onze instelling als:

  • de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft of auditieve problemen waarmee wordt voldaan aan de criteria voor TOS of SH
  • de reguliere school (meer) specifieke expertise nodig heeft dan zij zelf kan bieden (ondersteuningsvraag) om aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen én de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie.

Uitgebreide informatie en meer details van deze richtlijn kunt u vinden in een brochure van Siméa.