Plaatsingsmogelijkheid

Leerlingen waarvan het complete dossier is ingediend komen op een lijst bij het Trajectbureau. Enkel complete dossiers kunnen in behandeling genomen worden. De verwijzer ontvangt hierover bericht. Bij incomplete dossiers wordt om aanvulling gevraagd.

De snelheid waarmee een dossier in behandeling wordt genomen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen dat binnenkomt.

Bij het Trajectbureau kunnen twee arrangementen worden aangevraagd: 

Ondersteuningsarrangement 

Een ondersteuningsarrangement geeft extra ondersteuning op de reguliere basisschool. Dit wordt ambulante begeleiding genoemd. Wanneer het dossier voldoet aan de criteria toelaatbaarheid cluster 2, wordt het dossier  doorgezet naar de Ambulante Dienst VierTaal. De verwijzer ontvangt hierover bericht. De start van de ondersteuning vanuit de Ambulante Dienst is afhankelijk van de beschikbaarheid van een ambulant begeleider in de betreffende regio.

Onderwijsarrangement

Voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs cluster 2 is een onderwijsarrangement nodig. 

De trajectbegeleider brengt alle binnengekomen informatie samen in een zogenaamd startdocument. Dit startdocument wordt afgesloten met een advies aan de CvO (Commissie van Onderzoek). Na ondertekening van dit document door ouders wordt het dossier naar de CvO verzonden. De CvO stuurt ouders bericht als het dossier ontvangen is en wanneer het besluit over het arrangement is genomen.

Na toekenning van het onderwijsarrangement neemt de zorgcoördinator van de Alexander Roozendaalschool contact op met ouders en bespreekt de mogelijkheden tot plaatsing. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen in Amsterdam krijgt uw kind een plek op één van de cluster 2 scholen (Alexander Roozendaalschool of Signis). Indien er geen plek beschikbaar is op beide scholen, wordt er gestreefd naar ondersteuning binnen het (speciaal) basisonderwijs door de Ambulante Dienst. Hierbij is de inzet van de Ambulante Dienst afhankelijk van de beschikbaarheid van een ambulant begeleider in de betreffende regio. Daarnaast is inzet van mogelijke begeleiding afhankelijk van de zorgaanbieder (Kentalis of Viertaal) op de betreffende basisschool.

Begeleiding vanuit de Ambulante Dienst stopt zodra een plek op één van beide SO scholen in Amsterdam beschikbaar komt.