Ondersteuning van de ambulant begeleider

welke manieren van ondersteuning zijn er?

Ondersteuning van de ambulant begeleider

Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de school. De begeleiding van de ambulant begeleider bestaat uit twee delen; de begeleiding van de ondersteuningsbehoefte (school/ leerkracht) en de begeleiding van de leerling.

Begeleiding van de ondersteunings- behoefte

De begeleiding van de ambulant begeleider richt zich op de ondersteuning van de leerkracht die een duidelijk omschreven ondersteuningsvraag moet hebben ten aanzien van de leerling.

Het doel van de begeleiding is om de leerkracht, de intern begeleider, eventueel de RT-er en andere betrokkenen op de school beter inzicht te geven in de problematiek van de leerling. In overleg met school wordt de begeleiding vormgegeven en worden er aandachtspunten gekozen. De wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven beschrijft de ambulant begeleider in zijn begeleidingsplan (zie 3.2.). In het OPP/ groeidocument kan de school op specifieke onderdelen naar het begeleidingsplan verwijzen.

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de school wordt bekeken op welke wijze de begeleiding voor de leerkracht ingezet wordt. Denk hierbij aan een coachingstraject of een trainings-/adviseringstraject.

 

 

Waaruit bestaat de begeleiding?

 • Verstrekken van informatie over de gevolgen van een TOS en/of auditieve beperking in de klas m.b.t. de didactische en pedagogische aanpak.
 • Verrichten van observaties en onderzoek om de ontwikkeling van het kind te volgen.  
 • Begeleiden van de leerkracht ten aanzien van de problematiek van de leerling in de klas (bijv. voorbeeldles, co-teaching, video beeldcoaching)
 • Begeleiden van de intern begeleider ten aanzien van het herkennen van de  problematiek, ondersteunen in het beschrijven van de aanpak in het OPP/ groeidocument of handelingsdeel
 • Adviseren over de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen of het kiezen van ondersteunend materiaal
 • Ondersteunen van de leerkracht bij het gebruik in de klas bij hoorapparatuur, de solo en de audiohub bij slechthorende leerlingen
 • Meedenken over methodes op gebied van taal, lezen, spelling in relatie tot problematiek van de leerling.
 • Voeren van advies- en begeleidingsgesprekken met leerkrachten en begeleiders van de school en ouders
 • In overleg met IB gesprekken plannen met ouders en alle betrokkenen
 • Adviseren over de schoolloopbaan van de leerling
 • Ondersteunen bij de overstap naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
 • Afstemmen van de werkwijze met extern betrokkenen zoals logopedisten, audiologen, psychologen, gedrags- deskundigen, kinderfysiotherapeuten
 • Duiden van logopedische, psychologische en audiologische gegevens

Leerlingbegeleiding

De uitvoering is de leerlingbegeleiding. De duur en het aantal contactmomenten wordt bepaald in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) en is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de school. Deze uitvoering van de ambulant begeleider kan variëren tussen de 15 en 60 contactmomenten per schooljaar.

In overleg met de school wordt bepaald op welke manier deze uitvoering vorm gegeven kan worden, waarbij wordt gekeken naar de relatie met de cluster 2-ondersteuningsvragen. In overleg is het mogelijk dat een gespecialiseerde leerkracht (met kennis van TOS) van de school de uitvoering voor zijn rekening neemt. In dat geval kan er een detacheringsovereenkomst worden afgesloten met VierTaal.

De doelen van de uitvoering en de evaluatie worden beschreven in het begeleidingsplan.

Wat kan de uitvoering inhouden:

 • Ondersteunen van de leerling bij de verschillende taalaspecten zoals spreken/luisteren, woordenschat, woordstructuur en zinsbouw.
 • Ondersteuning van de leerling bij schoolvakken die een beroep doen op de verschillende taalaspecten
 • Ondersteunen van de leerling bij het omgaan met zijn communicatieve en/of auditieve beperking, bijvoorbeeld door het inzetten van psycho-educatie

De uitvoering kan, afhankelijk van het doel, individueel of in kleine groepjes gedaan worden. Voor een effectieve begeleiding en uitvoering kan het in sommige gevallen nodig zijn om hulpmiddelen aan te schaffen. Hiervoor is geen vast budget, maar er wordt gekeken naar  inhoudelijke criteria om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Deze vergoeding moet verbonden zijn aan het begeleidingsplan of het OPP en moet specifiek dienen voor de TOS/SH-problematiek.

De school kan ondersteuningsmaterialen bestellen en declareren via een formulier van de Ambulante Dienst.

De ambulant begeleider kan hierbij helpen. Bij wisseling van school bepaalt de ambulant begeleider samen met de IB-er welke materialen meegaan met de leerling.