Begeleiding school

Waaruit bestaat de begeleiding van de ondersteuningsbehoefte (school/ leerkracht)?

 

Het doel van de begeleiding is om de leerkracht, de intern begeleider en andere betrokkenen op de school beter inzicht te geven in de problematiek van de leerling.  Hierbij is het van belang dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de gestelde doelen en hier gezamenlijk mee aan de gang gaan. In overleg met school wordt de begeleiding vormgegeven en worden er aandachtspunten gekozen.  In het OPP/ groeidocument kan de school op specifieke TOS/SH onderdelen naar het begeleidingsplan van de ambulant begeleider verwijzen.

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de school wordt bekeken op welke wijze de begeleiding voor de leerkracht ingezet wordt. Denk hierbij aan een coachingstraject of een trainings-/adviseringstraject.

 • Verstrekken van informatie over de gevolgen van een TOS en/of auditieve beperking in de klas m.b.t. de didactische en pedagogische aanpak.
 • Verrichten van observaties en onderzoek om de ontwikkeling van het kind te volgen.
 • Begeleiden van de leerkracht ten aanzien van de problematiek van de leerling in de klas (bijv. voorbeeldles, co-teaching, video beeldcoaching)
 • Begeleiden van de intern begeleider ten aanzien van het herkennen van de  problematiek, ondersteunen in het beschrijven van de aanpak in het OPP/ groeidocument of handelingsdeel
 • Adviseren over de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen of het kiezen van ondersteunend materiaal
 • Ondersteunen van de leerkracht bij het gebruik in de klas bij hoorapparatuur, de solo en de audiohub bij slechthorende leerlingen
 • Meedenken over methodes op gebied van taal, lezen, spelling in relatie tot problematiek van de leerling.
 • Voeren van advies- en begeleidingsgesprekken met leerkrachten en begeleiders van de school en ouders
 • In overleg met IB gesprekken plannen met ouders en alle betrokkenen
 • Adviseren over de schoolloopbaan van de leerling
 • Ondersteunen bij de overstap naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
 • Afstemmen van de werkwijze met extern betrokkenen zoals logopedisten, audiologen, psychologen, gedrags- deskundigen, kinderfysiotherapeuten
 • Duiden van logopedische, psychologische en audiologische gegevens

Begeleiding leerling

Lees meer

Speciaal onderwijs

Lees meer

Terugplaatsing

Lees meer