Wat is TOS

Wat zijn Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)?

 

TOS is een taalstoornis die aangeboren is of is ontstaan in de eerste twee levensjaren. De stoornis wordt veroorzaakt door (nog) niet aantoonbare problemen in de hersenen. Bij TOS zijn er problemen in de taalvaardigheid en in de spraak. Dit heeft invloed op het begrijpen van taal en/of het spreken. De term TOS is een verzamelnaam voor een groep stoornissen die zich op verschillende manieren kan manifesteren. TOS heeft verschillende oorzaken en kan uiteenlopende gevolgen hebben. Bij personen met TOS gaat het dus om een sterk gemêleerde groep.

Bij TOS kunnen er problemen ontstaan op het gebied van:

  • het spreken
  • het waarnemen van mondelinge informatie
  • het verwerken van mondelinge informatie
  • woordenschat/taalbegrip
  • grammatica (woordvorming/zinsbouw)
  • taalgebruik/ pragmatiek

 

TOS is een spraak- en taalstoornis; dit is niet hetzelfde als een taalachterstand. Het taalgebruik van een jongere met TOS is niet hetzelfde als van een jong kind. Meestal hebben mensen met TOS óf te kampen met productieproblemen óf met problemen die vooral begripsmatig van aard zijn. Dit komt vaak voor in combinatie met productie problemen. De leerling heeft niet alleen problemen met het overdragen van informatie, maar ook het verwerken van informatie levert problemen op.

Taal is van groot belang voor de onderlinge relatie tussen mensen; het is het belangrijkste middel om met elkaar te communiceren en elkaar te begrijpen. Denken wordt in hoge mate door taal ondersteund.

Leerlingen met TOS lopen grote risico’s in hun algehele ontwikkeling. Er is een sterke samenhang tussen taalontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden. Problemen die vaak samengaan met TOS zijn sociaal- emotionele problemen, motorische problemen en lees-, spelling- en rekenproblemen.