Samenwerking

Een goede samenwerking vraagt om expliciete aandacht voor de relatie tussen school en ambulant begeleider. De ambulant begeleider ondersteunt de school en de leerling bij ondersteuningsbehoefte van de school en de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit vraagt zorg en tijd van groepsleerkracht en de intern begeleider.

De leerkracht en de intern begeleider dienen het volgende op zich te nemen: 

 • Kennisname van het dossier van de betreffende leerling (en eventueel andere betrokkenen binnen de school)
 • Formuleren van ondersteuningsbehoefte van de school en onderwijsbehoefte van de leerling door de IB-er en leerkracht
 • Opstellen en bijhouden van het OPP/groeidocument van de leerling en nakomen van afspraken zoals gemaakt in het handelingsdeel/ het OPP en het begeleidingsplan.
 • Tijdsinvestering van de leerkracht voor besprekingen en mailwisselingen over de leerling met de ambulant begeleider
 • Tijdsinvestering en aanwezigheid van IB en leerkracht bij evaluatiegesprekken met de ambulante begeleider (per jaar: startgesprek, 2 evaluatiegesprekken en 2 à 3 observaties in de klas met nagesprek) 
 • Actief betrekken van ouders bij de leerontwikkeling en uitnodigen van ouders voor evaluatiegesprekken
 • Jaarlijks formuleren van de ondersteuningsvragen van de leerkracht/school ten aanzien van het begeleidingsplan
 • IB-er, leerkracht en AB-er geven gezamenlijk vorm aan de uitvoering van het begeleidingsplan
 • Actief inzicht verwerven in de problematiek, bijvoorbeeld door middel van het volgen van (gratis) workshop(s) bij het cursuscentrum
 • Verslaglegging en/of voorzitten van start- en evaluatiegesprekken (afstemmen met AB-er).

Ten aanzien van de uitvoering

 • Beschikbaar stellen van een werkruimte in de school waar de AB-er met de leerling of een groepje leerlingen kan werken
 • Beschikbaar stellen van het jaarrooster (met daarin vakantiedagen, studiedagen, uitstapjes,…)
 • Op de hoogte stellen van afwezigheid van de leerling
 • Schoolverzekering voor ontstaan van materiële schade tijdens de werkzaamheden met de leerling.

Verslaglegging

In het hele proces blijft de basisschool eigenaar van het gehele zorg en onderwijsproces van de leerling en daarmee verantwoordelijk voor de verslaglegging in OPP of groeidocument. De ambulante begeleider geeft hierbij ondersteuning ten aanzien van de TOS en/ of auditieve beperking in relatie tot de ontwikkeling van de leerling. Samen wordt bekeken welke extra zorg op het gebied van begeleiding en uitvoering passend is bij de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht.

Wat is TOS?

Wat is TOS?

Wat is SH?

Wat is SH?