Waaruit bestaat de begeleiding?

Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling.

De begeleiding van de ambulant begeleider bestaat uit twee delen:
1. de begeleiding van de ondersteuningsbehoefte (school/ leerkracht)

De begeleiding van de ambulant begeleider richt zich op de ondersteuning van de leerkracht die een duidelijk omschreven ondersteuningsvraag moet hebben ten aanzien van de leerling.

Het doel van de begeleiding is om de leerkracht, de intern begeleider, eventueel de RT-er en andere betrokkenen op de school beter inzicht te geven in de problematiek van de leerling. In overleg met school wordt de begeleiding vormgeven en worden er aandachtspunten gekozen. De wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven beschrijft de ambulant begeleider in zijn begeleidingsplan. In het OPP/groeidocument kan de school op specifieke onderdelen met betrekking tot de TOS/ SH problematiek naar het begeleidingsplan verwijzen.

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de school wordt bekeken op welke wijze de begeleiding voor de leerkracht ingezet wordt. Denk hierbij aan een coachingstraject of een training-/ adviseringstraject.

2. de begeleiding en onderwijsbehoefte van de leerling

Naast begeleiding van de leerkracht kan de ambulant begeleider de leerling begeleiden. De duur en het aantal contactmomenten wordt bepaald in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) en is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze uitvoering kan variëren tussen de 10 en 60 contactmomenten per schooljaar.

In overleg met de school wordt bepaald op welke manier deze uitvoering vorm gegeven kan worden waarbij wordt gekeken naar de relatie met de cluster 2 ondersteuningsvragen. De doelen van de uitvoering en de evaluatie worden beschreven in het begeleidingsplan.

Begeleiding in andere talen

VierTaal Ambulante Dienstverlening ondersteunt de leerling met een ondersteuningsarrangement en de reguliere school in het Nederlands. Hierbij maken wij gebruik van de methodes die op de reguliere school worden gebruikt. Er wordt geen ondersteuning in andere talen aangeboden. Dit betekent dat er geen directe ondersteuning aan de leerling in een andere taal dan het Nederlands kan worden gegeven.
Wel kan aan de betreffende school ondersteuning gegeven worden (al dan niet met tolk) in de vorm van handelingsadviezen en handvatten geven, dienen als vraagbaak, coachen van de leerkracht en observeren. Verslaglegging gebeurt altijd in het Nederlands

Begeleiding school en leerkracht

Lees meer

Begeleiding leerling

Lees meer

Verwijzing speciaal onderwijs

Lees meer

Terugplaatsing van SO naar Bao

Lees meer