Algemene informatie

In Amsterdam zijn twee instellingen cluster 2 voor onderwijs aan en begeleiding van leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis) en/of auditieve beperkingen, namelijk VierTaal Amsterdam en Koninklijke Kentalis.

De ambulante dienst Viertaal is verbonden aan de Alexander Roozendaalschool en de Professor Burgerschool, openbare scholen voor speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar met  respectievelijk een TOS en/of auditieve beperking. Onze scholen zijn gevestigd op drie locaties in Amsterdam. Daarnaast is er een vestiging in Purmerend en een vestiging in Almere. De scholen in Amsterdam, Purmerend en onze ambulante dienst vallen onder VierTaal Amsterdam.

Ambulante begeleiding heeft tot doel het geven van begeleiding aan leerkrachten, slechthorende kinderen en kinderen met TOS in het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het team van onze dienst bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten, logopedisten, en een gedragskundige. De dienst bestaat uit meer dan 50 begeleiders die op ruim 150 scholen in de regio Amsterdam, Diemen, Purmerend en Waterland werkzaam zijn.

De begeleiding gaat uit van de ondersteuningsvraag en onderwijsbehoefte van de leerling en zijn leeromgeving (vraaggestuurd). De ambulant begeleider werkt handelingsgericht en draagt zorg voor afstemming tussen leerling, ouders, school en (externe) deskundigen, waarbij ieders inbreng van essentieel belang is (dialoog-gestuurd). Het stimuleren van de communicatie en de spraak- taalontwikkeling staat centraal in onze begeleiding.

Er zijn verschillende redenen waarom leerlingen achterstanden in hun taalontwikkeling kunnen hebben. Zo is de thuistaal (meertaligheid) maar ook het aanbod een belangrijke factor in de taalontwikkeling. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een blootstellingsachterstand. Een leerling heeft dan onvoldoende aanbod (thuis en/of (voor)school aanbod) gehad om een adequate taalontwikkeling door te maken. Een taalontwikkelingsstoornis is echter nooit alleen het gevolg van bovenstaande oorzaken. Bij een taalontwikkelingsstoornis heeft leerling ook in de moedertaal een significante achterstand in de taalontwikkeling in vergelijking tot zijn leeftijdsgenootjes.

Wanneer er al een ambulant begeleider op uw school komt, kunt u in een collegiaal overleg met de ambulant begeleider overleggen over een signalering van een TOS en/of een leerling met een auditieve beperking op uw school. De leerling blijft hierbij anoniem; er vindt geen observatie plaats en de AB-er leest geen dossier.

De aanmelding van nieuwe leerlingen verloopt via het Trajectbureau. De school stuurt de beschikbare gegevens op en vanuit het Trajectbureau wordt er aan de hand van de gegevens bekeken of er een sterk vermoeden is van een  taalontwikkelingsstoornis (TOS) of dat er sprake is van auditieve beperking (slechthorendheid, SH). 

Voor professionals

Werkwijze

Voor professionals

Aanmelden

Voor professionals

Samenwerking

Voor professionals

Begeleiding